Nyelvtani táblázatok magyarázatokkal

1. A többes szám képzése


A többes szám képzésének főbb szabályai - Die Pluralbildung im Ungarischen


A főnevek többes számát a következőképpen képezzük:
 1. ha a főnév magánhangzóra végződik: -k / '-k (pl. fiú - fiúk, de: a rövid magánhangzó hosszú lesz: kutya - kutyák)
 2. ha a főnév mássalhangzóra végződik:
  1. ha az utolsó magánhangzó mély (u, ú, o, ó, a, á): -ok / -ak (pl. ablak - ablakok, de néha: út - utak)
  2. ha az utolsó magánhangzó magas
   1. és ajakkerekítéses (ö, ő, ü, ű): -ök (pl. mérnök - mérnökök)
   2. de nem ajakkerekítéses (e, é, i*, í*): -ek (pl. sziget - szigetek)
*az i, í hang a régi magyar szavakban lehet mély is,  pl. híd - hidak, gyík - gyíkok

Néhány kivétel:

hangugrató tövek: terem - termek, eper - eprek
tőhangrövidülés: levél - levelek, kenyér - kenyerek
v-vel bővülő szavak: szó - szavak, tó - tavak, fű - füvek

Pluralbildung der Nomen in der ungarischen Sprache:

Das Wort endet auf:
 1. Vokal: -k / '-k (z.B. fiú - fiúk, aber: kutya - kutyák)
 2. Konsonant:
  1. dunkle Silbe (u, ú, o, ó, a, á): -ok / -ak (z.B. ablak - ablakok, aber: út - utak)
  2. helle Silbe:
   1. rund (ö, ő, ü, ű): -ök (z.B. mérnök - mérnökök)
   2. nicht rund (e, é, i*, í*): -ek (z.B. sziget - szigetek)
* das  i, í kann in alten ungarischen Wörtern auch dunkel sein, wie zum Beispiel in híd - hidak, gyík - gyíkok

Einige Ausnahmen:
eper - eprek, terem - termek
levél - levelek, kenyér - kenyerek
szó - szavak, tó - tavak, fű - füvek

2. Birtokos személyjel

3. Határozóragok

3.1 Irányhármasság - földrajzi nevek
A. Hol?
3.1.1. a legtöbb magyar város és falu: Siófokon, Szombathelyen, Nagykőrösön3.1.2. külföldi városok és falvak: Londonban, Brüsszelben 


néhány magyar város és falu: Sopronban, Egerben
B. Hová?
ha a Hol? kérdésre -on/-en/-ön a rag: -ra/-re: Siófokra, Szombathelyre, Nagykőrösreha a Hol? kérdésre -ban/-ben a rag: -ba/-be: Londonba, Brüsszelbenéhány magyar város és falu: Sopronba, EgerbeC. Honnan?
ha a Hol? kérdésre -on/-en/-ön a rag: -ról/-ről: Siófokról, Szombathelyről, Nagykőrösrőlha a Hol? kérdésre -ban/-ben a rag: -ból/-ből:
néhány magyar város és falu: Sopronból, Egerből


külföldi városok és falvak: Londonból, Brüsszelből

3.2. Hogyan? Milyen nyelven?


4. Névmások

Mutató névmások:többes szám
ragozott alakok
főnévi
ez/az
ezek/azok,
ezt/azt, ezeket/azokat, ebben, erre, ehhez, ebből stb.
melléknévi
ilyen/olyan, efféle/afféle, ekkora/akkora
ilyenek/olyanok, effélék/affélék, ekkorák/akkorák
ilyet/olyat, ilyeneket/olyanokat, effélét/affélét, ilyenben, ilyenre, ilyenhez, ilyenből stb.
számnévi
ennyi/annyi
határozói

hely
itt/ott, ide/oda, innen/onnan, erre/arra, erről/arról  
idő
ezután/azután, eddig/addig, ezelőtt/azelőtt, ekkor/akkor
mód
így/úgy, eképpen/aképpen, ezzel/azzal
fok/mérték
ennyire/annyira, ennyivel/annyival
ok/cél
ezért/azért

Vonatkozó névmások:többes szám
ragozott alakok
főnévi
aki, ami, amely
akik, amik, amelyek,
akit/akiket, akiben, akire, akihez, akiből stb.
melléknévi
amilyen
amilyenek
amilyet/amilyeneket, amilyenbe, amilyenre, amilyenhez, amilyenből stb.
számnévi
ahány, amennyi, ahányadik stb.
határozói

hely
ahol, ahová, ahonnan, amerre, amarról
idő
amikor, amettől, ameddig,
mód
ahogyan, amint, amiként, amiképpen
fok/mérték
amennyire
ok/cél
amiért


Mondattan

Szórend

Egyszerű, semleges mondatok szórendje:

A magyar mondat középpontjában az ige és annak vonzatai állnak. Az ige (főz) és a mondat alanya (Kati) keretet alkotnak, a többi vonzat (levest, a férjének) az ige előtt vagy után áll. Az esetleges bővítmények (esténként) a vonzatok előtt vagy után állnak.

Nincsenek megjegyzések :